woensdag 23 mei 2012

Aanscherpen ondernemers vaardigheden!


Zijn mijn ondernemers kwaliteiten en -vaardigheden top?
Ik heb eens een overzicht gemaakt van de vaardigheden en kwaliteiten die een ondernemer moet weten en nog beter bezitten.

Motivatie
Assertiviteit
Intuïtie
Risico's durven nemen
Doorzettingsvermogen en discipline
Flexibiliteit
Probleemoplossend
Uithoudingsvermogen
Kunnen incasseren
Zelfstandigheid
Besluitvaardigheid
Zelfvertrouwen
Verantwoordelijkheid
Kansen zien en pakken
Creativiteit en originaliteit

Vakkennis
Administratieve kennis
Praktische instelling/Denken in oplossingen
Vermogen om samen te werken
Organisatietalent
Kennis van wetgeving op relevante gebieden
Informatie kunnen vinden
Vinden van trends en nieuwe product/dienst concepten
Schriftelijke- en mondelinge vaardigheden
Presentatievaardigheden
Mensenkennis/Mensen mens
Omgaan met werkdruk
Commercieel inzicht
Kennis van de markt en de ontwikkelingen
Financieel inzicht
Verkooptalent
Innovatief denken
Managen van back- en front office/organisatie
HRM vaardigheden

Welke punten moet JIJ aanscherpen om succesvol te zijn?

Roept dit vragen bij je op?
Bel (            0877-843652      ) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.
Adeor Bedrijfsadviesvrijdag 11 mei 2012

Sociale impact bij faillissement


Je komt met het bedrijf is roerige (financiële) tijden terecht. Je zet op kosten- en omzet gebied ALLE zeilen bij.

Toch gaat de positie van het bedrijf meer en meer achteruit en stapelen problemen zich op.


Klanten nemen afscheid of leveren geen opdrachten meer aan. Inkoopfacturen en indirecte kosten blijven langer onbetaald.

Je stelt een overlevingsplan op en maakt afspraken betreffende betaling van jou crediteuren. Toch blijft de omzet achter en kan je de gemaakte afspraken (weer) niet nakomen. Twee crediteuren vragen faillissement aan, dat wordt door de rechter toegekend en een Curator meldt zich.

Zomaar een scenario dat werkelijkheid kan worden. Die rollercoaster kent zijn eigen tempo en belangen. Altijd onverwacht en verrassend, en er wordt beslist geen rekening met jou, als failliet, gehouden.

Los van het taboe wat er in Nederland nog overduidelijk heerst, geeft een faillissement niet alleen praktische problemen maar ook veelal emotionele stress. Het feit dat de meeste ondernemers die stress ervaren geeft al duidelijk aan dat ze WEL van goede wil zijn en het niet verdienen om negatief behandeld te worden.

Daarnaast moet je als gezin heel erg sterk in je schoenen staan, financieel en ook emotioneel. Ga maar eens even aan je vrouw en kids uitleggen dat die vakantie er nu niet (meer) inzit, idem die mooie merk kleding of luxe auto waarmee het gezin de uitstapjes deed. De ondernemer krijgt zo zijn "opdonders" maar vlak het thuisfront NOOIT uit.

En ja, laat er geen misverstand over bestaan: Als ondernemer ben je uiteraard (juridisch) aanspreekbaar EN verantwoordelijk voor al je zakelijke handelingen. Doch als die negatieve spiraal onoverkomelijk is ingezet, wat is dan wijsheid. Hier zie je helaas weer de wet van de grote getallen. Heeft de DGA zijn zaken goed voor elkaar en in de goede jaren voldoende reserves opgebouwd is dat natuurlijk een heel ander verhaal als dat je net paar jaar bezig bent.

Een paar adviezen:

 • Steek je kop NOOIT in het zand en denk ik los het wel (alleen) op 
 • Zoek betrouwbare en relevante informatie, iedere situatie is namelijk verschillend 
 • Maak van je hart geen moordkuil en blijf communiceren met iedereen 
 • Geef je niet zomaar over aan de "leeuwen" ondanks die extra ballen in de lucht 
 • Zoek professionele hulp, hoe eerder hoe beter!! 


Roept dit vragen bij je op?
Bel (            0877-843652      ) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.
Adeor Bedrijfsadvies
zaterdag 5 mei 2012

Van bedrijfscrisis tot faillissement


In de praktijk blijkt dat bedrijfsproblemen doorgaans een sluipend karakter hebben. De ondernemer herkent de signalen niet en min of meer plotseling is er sprake van een bedrijfscrisis. De stap naar het faillissement kan dan klein zijn. Daar komt nog bij dat de ondernemer in problemen vluchtgedrag vertoont. Het lijkt wel dat hij de problemen in het bedrijf niet wil zien. Alsof hij wil zeggen: het faillissement, dat kan mij nooit overkomen.

Meestal ontstaan problemen doordat er niet voldoende wordt verkocht en de ondernemer ziet geen kans om daarin verbetering aan te brengen. Een veel voorkomende oorzaak van bedrijfsproblemen is een te lage winstmarge. Er wordt dan wel voldoende verkocht maar de winst is te klein om daaruit alle kosten te kunnen betalen. De komst van een concurrent kan natuurlijk ook voor een probleem zorgen. Vaak blijkt de crisis het gevolg te zijn van uit de hand gelopen kosten, of een onverwachte tegenslag, bijvoorbeeld een slecht seizoen, of frauderende of stelende personeelsleden. .

Problemen liggen altijd op de loer; elke ondernemer dient daar alert op te zijn. Bedenk daarbij dat de MKB-ondernemer doorgaans veel kwetsbaarder is dan een (veel) groter bedrijf. Het grote bedrijf is meestal wel in staat om een stootje op te vangen. Er zijn reserves, er kan een deel van het personeel worden ontslagen, er kan gesneden worden in de kosten, er kunnen minder rendabele producten of diensten worden afgestoten. De kleinere ondernemer heeft meestal minder keus. Daarom dient ook de MKB-ondernemer bedacht te zijn op bedrijfsproblemen. Zijn er signalen zichtbaar die op mogelijke problemen wijzen, pak die dan voortvarend aan. En is het probleem al duidelijker zichtbaar, wacht dan niet af en neem direct maatregelen. Bedenk dat er in bijna elke maatregelen kunnen worden genomen. De ondernemer staat niet alleen; er zijn organisaties die graag helpen. Nee, dat hoeft geen vermogen te kosten; soms is die hulp zelfs gratis. Hoe dan ook, laat het probleem nooit uitgroeien tot een bedrijfscrisis of een faillissement.


Meest voorkomende oorzaken bedrijfscrisis en faillissement

·         Ondeskundig ondernemerschap            
·         Onvoldoende vakkennis
·         Slecht debiteurenbeheer
·         Economische omstandigheden              
·         Fraude en diefstal
·         Verouderde bedrijfsvoering
·         Overige oorzaken*
   * gezondheidsoorzaken, scheidingsproblemen,
        overige persoonlijke omstandigheden.

Definitie faillissement

De Faillissementswet zegt daarover in art. 1: “De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard”.
Waarmee gezegd wordt dat wie zijn schulden niet kan betalen, failliet wordt verklaard.
Is er sprake van
·                     Verliesgevende producten?
·                     Verliesgevende vestigingen?
·                     Onrendabele activiteiten?
·                     Te veel personeel?
·                     Fouten van de leiding?
·                     Verlies van grote klanten
·                     Externe omstandigheden?

Is het mogelijk
·         Productieprocessen te verbeteren?
·         Kosten te besparen?
·         Opbrengsten te verhogen?
·         Activa te verminderen (te verkopen)?
·         Aanvullende financiering te verkrijgen?
·         Extra zekerheden te verstrekken?
·         Managementkwaliteiten te versterken?


Hoe staat het met

·         De commerciële vooruitzichten?

·         De concurrentiepositie?
·         De vooruitzichten branche?
·         De kwaliteit van de producten?
·         Het marktaandeel? En de groei?
·         De  plaats van vestiging, is die nog steeds geschikt?En analyseer
·         De kwaliteit van het ondernemerschap
·         De kwaliteit van het relatiebeheer
·         De kwaliteit van het personeel
·         De mogelijkheden tot samenwerking of fusie
·         De mogelijkheden van betalingsregelingen
·         De reële verwachtingen voor de toekomst


Praat met alle betrokkenen over de problemen. Leveranciers, bank, accountant, schuldeisers. Doe dat snel; als een schuldeiser het faillissement aanvraagt is er meestal geen weg terug. Neem dus actie voordat het te laat is!

Faillissement van klant zien aankomen
Een belangrijke vraag: kun je het faillissement van een afnemer (uw klant) zien aankomen? Belangrijk omdat je als leverancier flink in de problemen kunt komen door het faillissement van een grotere klant. Het antwoord op die vraag luidt (meestal) bevestigend. De ondernemer in problemen vertoont herkenbaar gedrag.

Het gedrag van de ondernemer in de bedrijfscrisis of de bijna failliete ondernemer kenmerkt zich vooral in verandering. Het gedrag verandert, te beginnen bij het betalingsgedrag. Hoe snel de ondernemer ook altijd met betalen was, als het mis gaat, wordt er langzamer betaald. Plotseling gaat de afnemer ook klagen over de geleverde producten. Niets is meer in orde en niets is er meer naar wens... Ook wordt er vaak om leverancierskrediet gevraagd.  Zelfs kan het zijn dat de afnemer plotseling grotere hoeveelheden bestelt. Er is dan meestal sprake van speciale verkoopacties waarmee de ondernemer de liquiditeitspositie in één klap wil verbeteren. Meestal is de afnemer voor niemand meer te spreken en  vlucht hij voor schuldeisers en anderen die hem willen aanspreken op openstaande facturen.

Binnen het bedrijf gebeurt er meestal ook van alles, let ook op veranderingen als: plotselinge directiewisseling, uitloop personeel, ontslag van personeel, vertrek van een compagnon, sluiting van  filialen enzovoort. Om welke verandering het ook gaat, de schuldeiser dient extra alert te zijn. Het faillissement van de klant kan  voor de deur staan.

Voor de leverancier is het van belang snel maatregelen te nemen: ga praten met de klant en win snel bedrijfsinformatie in. Als het duidelijk is dat de onderneming van de klant in grote problemen verkeert, lever dan niet meer zolang uitstaande facturen niet zijn betaald. Voordat er weer geleverd kan worden, dient er eerst duidelijkheid te bestaan over de situatie.

Deze blog is geschreven door:
Robert Jan Blom
Onderzoeker en publicist
Bedrijfseconomie
Wilt u meer informatie?
Neem dan telefonisch of via mail contact met ons op.
Adeor Bedrijfsadvies
woensdag 2 mei 2012

Acties bij financiële problemen!!


Acties om financiële problemen op te vangen
Zorg voor INFORMATIE en ANALYSEER.

Als duidelijk is dat het een (structureel) financieel probleem betreft: ACTIE ACTIE ACTIE!!!
Hoe te beginnen?
 • Omzet
 • Kosten
 • Liquiditeit
 • Hoe lang gaat het duren?
 • Hoe lang is het vol te houden?
 • Schakel HULP in


OMZET
 • Maak aanbiedingen
 • Maak reclame
 • Praat met klanten waarom ze niet bestellen
 • Kijk waar (aanvullende) toegevoegde waarde realiseerbaar is
 • Kijk wat de concurrentie doet

KOSTEN
 • SCHRAP waar maar mogelijk is, wees creatief
 • Draai iedere € minsten 5x om voordat deze wordt uitgegeven
 • Zorg voor bezettingsgraad machines, als het moet tegen kostprijs
 • Verminder voorraad: basis en eindproduct
 • Maak kosten meer flexibel

LIQUIDITEIT
 • Overbruggingskrediet via uw huisbank
 • Externe financier aantrekken
 • Lenen bij familie/vrienden/bekenden
 • Sneller innen van debiteuren
 • Uitstel vragen bij crediteuren
 • Uitstel vragen bij Belastingdienst
 • Gemeentelijke hulp (Bbz)
 • Microfinanciering
  

Maak een overzicht van maandelijkse kosten die betaald moeten worden!

Denk aan:
 • Premies
 • Lonen
 • Belastingen
 • Inkoop

Feitelijk alleen DIE kosten die nodig zijn om te kunnen blijven FACTUREREN.


Nadelen  bij passief blijven
 • Bankrekening loopt leeg
 • Bank stelt meer vragen en zegt krediet op
 • Crediteuren leveren niet meer
 • Verliest razendsnel je jarenlang opgebouwde credits
 • Sfeer wordt snel slechter
 • Goede personeel wordt ziek of vertrekt

Doe je niks is de conclusie:
De negatieve spiraal is ingezet!
Wilt u meer informatie?
Neem dan telefonisch of via mail contact met ons op.
Adeor Bedrijfsadviesvrijdag 27 april 2012

De achterkant van het gelijk bij faillissement


Hoe vaak komt het niet voor dat je achteraf zegt: "Jeee, had ik dit maar geweten!". Hier ligt ook meteen de crux in het geheel der dingen, het is namelijk een kluwen van regelgeving en onderlinge (onverwachtse) afhankelijkheden, ook nog eens gecombineerd met diverse eigen belangen van partijen en jurisprudentie!


De faillissementswet is ingegaan op 1 september 1896! Weliswaar in 1935 (tweede titel) en 1998 (derde titel) verder aangepast, maar in de basis nog altijd een geldend feit.


Het insolventierecht zelf omvat het complex van verhoudingen rondom de schuldenaren met een financieel onvermogen jegens schuldeisers. Hierbij komen vrijwel alle belangrijke rechtsgebieden om de hoek kijken, en dus de rechtspositie vaak niet afhangt van de regeling in de Faillissementswet, maar afgeleid moet worden uit het algemene goederen- en verbintenissenrecht, het Burgerlijk Wetboek!

Het is ook maar goed dat er een rechtsinstrument als het faillissement bestaat omdat het anders, althans voor wat het uitoefenen van verhaalsrechten betreft, een janboel zou worden.
Het punt dat ik wil maken is dat juist door bovengenoemde de praktijk vele malen weerbarstiger en complexer is met daardoor onvoorspelbare (veelal negatieve) uitkomsten.


Wat maakt het dan nu zo complex?
Denk hierbij aan:> Bestaande contracten (veelal juridisch incompleet en onduidelijk)
> Crediteurenposities
> Insolventie-, beslag- en excecutierecht
> Verbintenisrechtelijke verhoudingen
> Rol curator
> Afgegeven borgstellingen
> Aanwezige jurisprudentie
> Wens om door te starten
> Financiële belangen en drijfveren belanghebbende
> WSNP dreiging
> Financiële vrijheidsgraden
> Sociale- en emotionele druk
> Onderhandelingsvaardigheden en daarbij positie(s) en strategie blijven overzien


Zoals Almanak 1911 van het ASC beschouwd: "Insolventierecht is het gymnastieklokaal der rechtswetenschap, waar alle verhoudingen, op het sterkst gespannen, tot de meest intense ontplooiing van hun kracht komen".

Zie ook onze schaakblog:  http://adeorbedrijfsadvies.blogspot.com/2012/03/overeenkomst-tussen-schaken-en-dreigend.html

Onze meerwaarde is juist dat ik niet vanuit een specifieke vakrichting kijk zoals advocaten, accountants, maar juist combineer: fiscaal, juridisch, bedrijfsmatig, emotioneel, sociaal, en kijk naar de stukken afzonderlijk en als geheel.

Roept dit vragen bij je op?
Bel (            0877-843652      ) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.
Adeor Bedrijfsadvies

donderdag 26 april 2012

Duidelijkheid buitengerechtelijke incassokosten


Op 13 maart 2012 is de veelbesproken wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen. Het wetsvoorstel is destijds onder het bewind van voormalig minister van justitie, ...Hirsch Ballin, ontworpen. Het wetsvoorstel is onder de huidige minister van justitie, Ivo Opstelten, op enkele punten aangepast.
Er zijn twee zaken die in het oog springen:
1) Allereerst is het recht op matigen uitgesloten. Dit houdt in dat de rechter de hoogte van de incassokosten niet kan verminderen.
2)
Daarnaast mogen voor duurvorderingen zoals energienota’s, huurpenningen, kabel en telefonie, voor elke factuur die te laat wordt betaald incassokosten in rekening worden gebracht. Dit mag echter pas na de verzending van een schriftelijke herinnering.
Hier zal voor organisaties die op dit moment kosten voor de eerste herinnering in rekening brengen een uitdaging liggen. De wet incassokosten kent namelijk een staffel die pas 14 dagen na de verzenddatum van de eerste betalingsherinnering ingaat.
De staffel begint met 40 euro, ook in het geval er sprake is van een kleine vordering. Indien de consument tijdig wordt herinnerd (en er niet op tijd wordt betaald) mag er per openstaande factuur 40 euro aan incassokosten in rekening gebracht worden. Doet u dat niet dan moeten de openstaande posten worden gestapeld en mag er alleen op basis van de hoofdsom kosten in rekening worden gebracht.

De wetgever stelt de opdrachtgever verantwoordelijk voor het gehele incassoproces. De opdrachtgever is verplicht om te documenteren welke kosten hij en zijn eventuele externe incassopartner(s) in rekening brengen. De optelsom van de kosten mogen nooit hoger zijn dan de bedragen als vastgelegd in de staffel.

De wet incassokosten zal naar verwachting met name in het geval van duurvorderingen (periodiek terugkerende vorderingen voor bijvoorbeeld energie, huur of telefonie) voor onduidelijkheid zorgen bij consumenten omdat de ene aanbieder op basis van de hoofdsom incassokosten berekent en de ander op basis van het aantal openstaande facturen. Daarnaast zal de wet de nodige impact hebben op incasso-afdelingen van bedrijven en vanzelfsprekend op de manier van werken bij professionele incassobureaus.

Wilt u meer informatie?
Neem dan telefonisch of via mail contact met ons op.
Adeor Bedrijfsadvies